Obchodné podmienky

 1. Základné údaje
  1.1. Predávajúci: ADAM Corp. s.ro., Buzulucká 3 040 22 Košice, Slovenská republika. IČO: 46096752, DIČ: 2023236094, IČ DPH: SK 2023236094
  1.2. Bankové spojenie: SWIFT/BIC: UNCRSKBX, IBAN: SK77 1111 0000 0011 2860 1002
 2. Vymedzenie pojmov
  Spotrebiteľ, zákazník, kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú spotrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Predávajúci – ADAM Corp. s.r.o. Dopravca – prepravná spoločnosť.
 3. Platnosť obchodných podmienok
  Obchodné podmienky platia pre všetky objednávky. Na vzťah medzi spotrebiteľom a predávajúcim sa vzťahujú ustanovenia:
  – občianskeho zákonníka,
  – zákona č.22/2004 Z. z. o elektronickom obchode,
  – zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  – zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.
  Doba platnosti obchodných podmienok je uvedená na záver.
 4. Objednanie tovaru
  a) Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku medzi spotrebiteľom a predávajúcim. Zmluva je uzatvorená od chvíle, keď predávajúci potvrdí prijatie objednávky. Potvrdenie prijatia objednávky môže predávajúci oznámiť spotrebiteľovi elektronicky (e-mailom), telefonicky. Potvrdená objednávka (kúpna zmluva) je uložená u predávajúceho a je pre spotrebiteľa vždy dostupná.
  b) Spôsob objednávky
  – telefonicky na telefónnom čísle 0915 865 236
  – e-mailom na adresu kosickaspajza@gmail.com
  – prostredníctvom internetovej stránky www.kosickaspajza.sk
  c) Forma objednávky:
  – ústnou formou – telefonicky
  – zaslaním zrozumiteľnej a jednoznačnej objednávky e-mailom
  – elektronickou objednávkou prostredníctvom internetového obchodu
  d) Objednávka musí obsahovať:
  – údaje spotrebiteľa: meno a priezvisko spotrebiteľa, prípadne meno a priezvisko osoby na mieste dodania, adresu miesta dodania, kontaktné údaje (telefón, e-mail),
  – informácie o tovare: presnú špecifikáciu (kód, názov tovaru, počet, množstvo, cena),
  – dátum objednávky, spôsob dodania, spôsob úhrady ceny za tovar.
 5. Dodacie a platobné podmienky
  V súčasnosti tovar je zasielaný kuriérskou službou alebo prostredníctvom Slovenskej pošty. Úhrada za tovar sa preto realizuje priamo osobne v hotovosti kuriérovi (dobierkou), príp. platbou vopred na náš bankový účet.
  Všetky ceny v našom e-shope sú zmluvné a konečné.
  V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).
  5.1. Platby a doručenie tovaru
  Objednané produkty Vám budú doručené do 5 pracovných dní. O stave objednávky Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom. Po obdŕžaní správy, že objednávka bola expedovaná, je maximálne do 48 hodín objednávka doručená zákazníkovi.
  Cena za dopravu je závislá na hmotnosti objednávky, spôsobe prevzatia a cieľovej krajine:
  a) Pri doprave počítame cenu (bez DPH) za dopravu podľa hmotnosti balíka (príp. balíkov pri nákupe nad 30kg):
  do 1 kg – 3,15 €
  do 3 kg – 3,45 €
  do 5 kg – 3,55 €
  do 10 kg – 3,75 €
  do 15 kg – 4 €
  do 20 kg – 4,45 €
  do 25 kg – 6,15 €
  do 30 kg – 6,45 €
  do 35 kg – 7,10 €
  do 40 kg – 7,60 €
  do 50 kg – 8,80 €
  do 60 kg – 9,50 € 
  do 70 kg – 11,50 €
  do 90 kg – 16,50 €
  do 150 kg – 21,50 €
  do 200 kg – 26,50 €
  b) Pri odbere tovaru na dobierku sa k štandardnej cene za dopravu pripočíta 0.9€ (bez DPH).
  c) Pri objednaní tovaru do Českej republiky počítame cenu za dopravu podľa hmotnosti balíka:
  za každých začatých 30 kg – 10 €
  d) Pri osobnom odbere v kamennej predajni Košická špajza na ulici Masarykova 6, 040 01 Košice, alebo ulici Letná 45, 040 01 Košice nepočítame žiadnu cenu za dopravu (0 €). Osobný odber je možný po telefonickom dohovore na čísle 0915 865 236.
  5.2. Platba vopred
  Platbu vopred môžete uskutočniť prevodom na náš účet IBAN: SK77 1111 0000 0011 2860 1002 SWIFT/BIC: UNCRSKBX. Dôležitý je variabilný symbol (VS), ktorý je uvedený na faktúre. Bez udania VS nemusí byť Vaša objednávka korektne vybavená, resp. môže byt vybavená neskôr, nakoľko nebudeme môcť identifikovať platcu. Po úhrade Vám bude objednaný tovar odoslaný podľa dostupnosti tovaru na sklade.
  Pri platbe za tovar kuriérovi (dobierka) aj bankovým prevodom je faktúra (ktorá slúži zároveň ako dodací list) dodávaná elektronicky ako príloha emailu o expedovaní/doručení objednávky.
  5.3. Informácie pre zákazníkov z Českej republiky
  platba za doručenie: 10 € za každých započatých 30 kg hmotnosti objednávky.
  – spôsob doručenia a platby: kuriérom na dobierku, príp. platba vopred na náš účet (podľa dohody s klientom)
  – doba dodania: do 10 pracovných dní
 6. Storno objednávky
  Kupujúci môže svoju objednávku vziať späť (stornovať) najneskôr do dvoch hodín po uskutočnení objednávky, a to e-mailom na adresu kosickaspajza@gmail.com. 
  Ak zákazník stornuje a neprevezme už zaslaný tovar a tento nám bude následne vrátený, bude mu účtovaný storno poplatok vo výške 15 € za služby spojené s dopravou. Tento poplatok je zákazník povinný uhradiť najneskôr do 3 pracovných dní od zaslania upomienky na náš bankový účet vkladom alebo bankovým prevodom (č.účtu IBAN: 1111 0000 0011 2860 1002 SWIFT/BIC: UNCRSKBX), pričom ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky. V prípade, že zákazník platil vopred, zaplatená suma mu bude zaslaná späť po odrátaní storno poplatku 15 €.
  Ak sa už Vami objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu nenachádza na sklade, bude Vám ponúknutá primeraná alternatíva, alebo môžete jednoducho objednaný tovar stornovať.
 7. Reklamačné podmienky
  Zákazník je povinný pred prevzatím tovaru od kuriéra skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená. V prípade poškodenia zásielky je zákazník povinný následne skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či tovar vo vnútri nie je dopravou poškodený. Ak dôjde k poškodeniu tovaru (platí aj pre prípad, ak poškodenie tovaru bolo zistené až po odchode kuriéra), nasleduje reklamácia kuriérskych služieb, ktorú nám musí zákazník nahlásiť okamžite telefonicky alebo e-mailom, najneskôr však do 24 hodín od doručenia. My ako zmluvný partner kuriérskej služby potom nahlásime túto reklamáciu priamo našej kuriérskej spoločnosti a tá pošle k zákazníkovi kuriéra, ktorý poškodenú zásielku s tovarom vyzdvihne, nafotí a spíše protokol.
  7.1. Postup reklamácie tovaru
  Zákazník je oprávnený uplatniť nárok zo záruky písomne na adrese prevádzkovateľa alebo e-mailom na kosickaspajza@gmail.com alebo osobne na odbernom mieste prevádzkovateľa a to bez zbytočného odkladu. Popis reklamácie musí obsahovať tieto náležitosti:
  – označenie reklamovaného tovaru
  – dôvod reklamácie
  – termín nákupu
  Náklady na dopravu hradí prevádzkovateľ – oznam o prijatí reklamácie bude zaslaný klientovi e-mailom do 3 pracovných dní a vyrozumenie o stave reklamácie do 30 dní odo dňa jej prijatia.
  Zákazník je povinný spolu s chybným výrobkom, predložiť faktúru, resp. doklad o zaplatení. Kupujúci je povinný ďalej pri reklamácii predložiť chybnú vec vrátane jej príslušenstva. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov, nesprávnou manipuláciou a skladovaním. V prípade zistenia výrobnej chyby bude tovar vymenený kus za kus, či vrátená peňažná čiastka. Do vrátenej čiastky sa nezapočítava cena poštovného a balného.
 8. Osobné údaje
  Plne rešpektujeme súkromie všetkých zákazníkov, avšak pre vybavenie každej objednávky sú potrebné niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne len na účely komunikácie so zákazníkom a následné spracovanie a vybavenie objednávky.
  V prípade, ak si neželáte, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, uveďte do poznámky v objednávke, že žiadate o ich vymazanie po vybavení objednávky.
  Prevádzkovateľ internetového obchodu: ADAM Corp. s.r.o., týmto vyhlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou, alebo zadaním objednávky, nakladá v zmysle Zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
  Z uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytovať získané osobné údaje zákazníkov tretím stranám. Výnimkou je len poskytnutie nevyhnutných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky. Podľa uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu zaväzuje, že na výslovné prianie zákazníka, vymaže jeho osobné údaje ihneď po vybavení objednávky z databázy internetového obchodu. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
  Akékoľvek osobné údaje sú dôverné a nebudú inak zverejnené ani poskytnuté tretej osobe, s výnimkou prepravcu, podľa zadaného mena a adresy. Vyplnením objednávkového alebo registračného formulára dávate súhlas na zhromažďovanie a archivovanie Vašich objednávok. Predávajúceho môžete písomne požiadať, aby Vaše osobné údaje vymazal zo svojej databázy.
  Potvrdením objednávky v e-shope, vy ako dotknutá osoba (zákazník) súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov poskytnutých v potvrdenej objednávke podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a potvrdzujete, že ste si prečítali obchodné podmienky, porozumeli ste im a ste kvalifikovaní urobiť rozhodnutie o poskytnutí osobných údajov prevádzkovateľovi e-shopu.
  V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovom sídle. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ e-shopu, oprávnený spracovávať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope na účely spracovania, ktoré sú popísané nižšie.
  V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite e mailom.
  Osobné údaje možno spracovávať len spôsobom ustanoveným zákonom o ochrane osobných údajov a v jeho medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutých osôb (zákazníkov), najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia. Prevádzkovateľ sa zaručuje spracovávať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu.
 9. Zdravotné a výživové tvrdenia
  Podľa nariadenia EP a rady ES č. 1924 z roku 2006, nemôžu byť žiadnym potravinám priraďované iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených. Všetky informácie o výživových a zdravotných tvrdeniach uvedené na webstránke predávajúceho sú len súborom informácií voľne prístupných z domácich a zahraničných informačných zdrojov a nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení potraviny prípadne jej nutričných a liečivých účinkoch. Pokiaľ kupujúci požaduje presné informácie podložené odbornými a vedeckými štúdiami je dôležité oboznámiť sa s nimi prostredníctvom všetkých dostupných odborných zdrojov. Možné pozitívne ale aj nežiadúce účinky potraviny musí kupujúci pred použitím vždy vopred konzultovať so svojím lekárom!
  Rady, informácie a recepty, ktoré sú uvedené na webstránke predávajúceho nenahrádzajú rady lekára. Sú len osobným odporúčaním predávajúceho. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nesprávny výklad obsahu. 
  Všetky informácie na webstránke predávajúceho majú informačný charakter a neslúžia ako náhrada liečby predpísanej lekárom. Predávajúci odporúča preto všetky zdravotné problémy kupujúceho konzultovať s jeho ošetrujúcim lekárom, predovšetkým pokiaľ ide o tehotné a dojčiace ženy, malé deti, resp. ľudí trpiacich vážnymi ochoreniami.
 10. Záverečné ustanovenia
  10.1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.
  10.2. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
  10.3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.